Regulamin serwisu 123domeny.pl

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis 123domeny.pl zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 II. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, który posiada adresy elektroniczne, siedzibę i adres wskazane pod adresem https://123domeny.pl.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 3. Abonent - Użytkownik, który dokonał opłaty abonamentowej.
 4. Konsument - Abonent będący osobą fizyczną, która zawarła umowę o świadczenie usług z Usługodawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez danego Konsumenta działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Umowa - porozumienie zawierane drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub w jego imieniu i na jego rzecz.
 6. Usługa - usługa świadczona przez serwis 123domeny.pl na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych na https://123domeny.pl w chwili rejestracji lub usługa pośredniczenia w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Użytkownika.
 7. Rejestracja usługi - prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem, Regulaminem Promocji i regulaminem szczegółowym danej usługi, dostępnymi na stronie https://123domeny.pl.
 8. Opłata abonamentowa - wynagrodzenie uiszczane przez Abonenta z góry za usługi świadczone przez określony czas.
 9. Cennik - zestawienie opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne na https://123domeny.pl.
 10. Aktywacja usługi - udostępnienie Abonentowi funkcjonalności oferowanych przez daną Usługę.
 11. Panel Abonencki - panel, do którego przypisywane są usługi zamówione w systemie Usługodawcy i poprzez który Abonent może zarządzać wszystkimi usługami abonenckimi.
 12. Strona - podmiot będący stroną niniejszej Umowy.

 

III. Zawarcie umowy

 1. Rejestracja i obsługa nazw domen to usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), która obejmuje przekaz danych na indywidualne żądanie Abonenta, ich przechowywanie i przetwarzanie oraz realizację usługi rejestracji i obsługi nazw domen.
 2. Rejestracja usługi w serwisie 123domeny.pl jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Rejestracja usługi rejestracji/obsługi nazwy domeny w serwisie RejestracjaDomen.pl jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  1. w przypadku rejestracji nazwy domeny polskiej – udziela Consulting Service Sp. z o.o., z którym NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, a z której pośrednictwa Usługodawca korzysta, zgody na wyłączne wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, a w tym danych dotyczących Abonenta/Użytkownika, tj. zgody na rejestrację nazwy domeny, zmianę Abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny lub opcji, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/Użytkownika, służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny na rzecz Usługodawcy.
  2. w przypadku rejestracji nazwy domeny innej niż domena polska – udziela Consulting Service Sp. z o.o., z którym Usługodawca zawarł porozumienie o współpracy, zgody na reprezentowanie go przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen i wykonywanie w imieniu Użytkownika wszelkich czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymania nazwy domeny.
 4. Z chwilą zawarcia umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu Rejestru, który zarządza rejestrowaną domeną i/lub regulaminu Rejestratora, z którego usług Usługodawca korzysta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny.
 6. Usługodawca może odmówić realizacji umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny w przypadku, gdy:
  1. nazwa domeny została zarejestrowana, lub – jeśli Rejestr daje taką możliwość – zarezerwowana;
  2. prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie sporne w stosunku do nazwy domeny (np. sąd arbitrażowy);
  3. rejestracja jest niemożliwa z innych przyczyn niezawinionych i niezależnych od Usługodawcy;
 7. Zgłoszenie domeny do rejestracji przy pomocy mechanizmów serwisu 123domeny.pl odbywa się na następujących warunkach:
  1. w przypadku domen – rezerwacja nie gwarantuje Użytkownikowi pierwszeństwa do rejestracji, gdyż nie obowiązuje okres jej rezerwacji, nazwa rejestrowana jest przez podmiot, którego wpłata zostanie uznana przez dany Rejestr jako pierwsza.
 8. Abonent przestaje być reprezentowany przez Usługodawcę przed Rejestrem domen, w momencie:
  1. wypowiedzenia umowy o świadczeniu usługi rejestracji i obsługi domen pomiędzy Abonentem a Usługodawcą
  2. wyrejestrowania Domeny
  3. zrzeczenia się praw do reprezentowania Abonenta przez Usługodawcę lub przez rejestratora Consulting Service Sp. z o.o. przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen.
 1. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na jej warunki.
 2. Podmiot, który wypełnia formularz rejestracyjny w imieniu Użytkownika, musi mieć udokumentowaną i bezpośrednią zgodę Użytkownika na zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Rejestracja usługi jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że zapoznał się z dokumentami stanowiącymi podstawę Umowy, akceptuje ich treść oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną. Użytkownik potwierdza także, że podane dane są prawdziwe i zgodne z przepisami prawa oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o Usłudze na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem Umowy.
 5. Usługodawca może odmówić realizacji Umowy w przypadku niekompletnego formularza rejestracyjnego lub zawarcia umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa lub z warunkami umowy.
 6. Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do Usługodawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Abonenta będącego Konsumentem, Usługodawca zwraca otrzymaną płatność za usługę w ciągu 14 dni na rachunek wskazany przez Abonenta.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku wykonania usługi za wyraźną zgodą Abonenta będącego Konsumentem oraz w przypadku, gdy Abonent zostanie poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przed rozpoczęciem wykonania usługi.

 

IV. Rejestracja i obsługa nazw domen

 1. Ostateczne zawarcie umowy rejestracji nazwy domeny następuje z chwilą zaksięgowania przez Usługodawcę otrzymanej opłaty abonamentowej za utrzymanie nazwy domeny, chyba że zasady określone przez Rejestr stanowią inaczej.
 2. Z chwilą zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny rozpoczyna się świadczenie obsługi administracyjnej domeny przez Usługodawcę. Obsługa administracyjna domeny trwa przez cały okres abonamentowy. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za czynności związane z obsługą administracyjną domeny, chyba że regulamin Rejestru stanowi inaczej.
 3. Od momentu ostatecznego zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny Abonent nabywa pełne prawa do dysponowania nazwą domeny. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania wszelkich zgodnych z prawem dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów serwisu RejestracjaDomen.pl, dostępnych na stronie https:123domeny.pl oraz do niezwłocznego powiadamiania Rejestratora o dyspozycjach składanych przez Abonenta.
 4. Transfery domen:
  • polskich do systemu Usługodawcy są bezpłatne. Abonent płaci za przedłużenie okresu abonamentowego w terminie przypadającym na odnowienie domeny.
  • narodowych innych niż polskie do systemu Usługodawcy są bezpłatne, chyba że Regulamin Rejestru Nadrzędnego danego rozszerzenia nazwy domeny stanowi inaczej.
 5. Transfery domen europejskich oraz globalnych do systemu Usługodawcy są bezpłatne.
 6. Procedura transferu domen europejskich, globalnych, domen narodowych z rozszerzeniami spoza Europy do systemu Usługodawcy powiązana jest z odnowieniem domeny, zgodnie z opłatami podanymi w Cenniku dostępnym na https://123domeny.pl, chyba że Regulamin Rejestru Nadrzędnego danego rozszerzenia nazwy domeny stanowi inaczej.
 7. Odnowienie, o którym mowa w pkt. IV.7. sumowane jest z okresem abonamentowym opłaconym w dotychczasowym rejestrze, tzn. jeżeli okres abonamentowy domeny wynosi jeszcze dwa miesiące, po transferze będzie wynosił czternaście miesięcy (2 + 12 miesięcy nowego okresu abonamentowego).
 8. Transfery domen zarejestrowanych w serwisie Usługodawcy i objętych promocją poza system Usługodawcy są płatne a koszty rezygnacji podane są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie serwisu RejestracjaDomen.pl.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Abonenta dodatkowych dokumentów przed wykonaniem dyspozycji związanej z obsługą domeny (np. dyspozycji cesji, aktualizacji danych).
 10. Reklamacje dotyczące usług rejestracji i obsługi domen nazw domen składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
  • rejestracji domeny w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
  • zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez inny podmiot;
  • utraty danych autoryzujących do domeny z winy Abonenta i następstw tego zdarzenia.

 

V. Płatności i faktury

 1. Abonent zobowiązany jest do przedpłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie wskazanym na fakturze proforma, którą otrzyma na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail.
 2. Abonent dokonuje płatności za usługi na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Realizacja usługi rozpoczyna się w dniu uznania rachunku bankowego Usługodawcy za całą kwotę wynagrodzenia. Dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności obciążają Abonenta.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty, Usługodawca wystawia Abonentowi fakturę VAT i przesyła ją na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 5. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację przesyłania faktur VAT przez Usługodawcę drogą elektroniczną w formacie PDF.
 6. Abonent może cofnąć akceptację w ciągu 30 dni od wyrażenia zgody. Cofnięcie akceptacji wymaga czytelnego podpisu Abonenta i wysłania pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy podany na stronie internetowej.
 7. Usługi nieopłacone przez Abonenta uznawane są za faktury proforma nieopłacone. Informacje o fakturach proforma nieopłaconych znajdują się w Panelu Abonenckim.
 8. Usługodawca ma prawo poinformować Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej przed upływem okresu zakupionej usługi i wysłać fakturę proforma na autoryzowany adres e-mail przed końcem okresu abonamentowego.
 9. Przedłużenie umowy na kolejny okres abonamentowy jest możliwe po terminowej wpłacie całości należności widniejącej na fakturze proforma.
 10. Usługodawca nie odpowiada za skutki wynikłe z nieopłacenia faktury proforma w terminie, w szczególności za niemożność identyfikacji płatności lub wpłatę niepełnej kwoty.
 11. Zmiana cen usług w trakcie bieżącego okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca tego okresu.
 12. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług na wniosek Abonenta w trakcie trwania okresu abonamentowego, Usługodawca oblicza należne mu wynagrodzenie proporcjonalnie do korzystania z nowych usług w bieżącym okresie rozliczeniowym.

VI. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Aby właściwie korzystać z usług, Abonent musi posiadać dostęp do Internetu oraz zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej, a także musi posiadać adres e-mail służący do autoryzacji dyspozycji składanych przez Usługodawcę w związku z opłaconą usługą.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usług.
 3. Jeśli z powodu przyczyn technicznych lub odpowiedzialności po stronie Usługodawcy konieczne jest przerwanie dostarczania usług na dłuższy czas, niż 1% czasu w danym miesiącu, od chwili zgłoszenia danej przerwy przez Abonenta, Abonentowi przysługuje rekompensata finansowa równa procentowemu czasowi niedostępności usługi w stosunku do wartości wniesionej opłaty abonamentowej. Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność do 1% czasu w danym miesiącu, z wyjątkiem Abonenta będącego Konsumentem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim, pośredników Rejestrów, podmiotów pośredniczących przy realizacji usług na rzecz Użytkownika lub PayPro S.A. Ograniczenie to nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.

 

VII. Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów, procedur wewnętrznych serwisu 123domeny.pl podczas korzystania z usług.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za poufne przechowywanie swojego loginu i hasła do serwisu 123domeny.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub bezprawne użycie loginu i hasła ani autoryzowanego adresu e-mail Abonenta.
 3. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, zaniechania oraz osoby, którym udostępnia swoje dane logowania lub osoby działające w jego imieniu.
 4. Usługodawca może domniemywać, że oświadczenia i dyspozycje złożone z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta zostały złożone przez niego osobiście i świadomie.
 5. Korzystanie z usług serwisu 123domeny.pl w sposób niezgodny z przeznaczeniem usługi, godzący w integralność systemu informatycznego, zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych innych użytkowników jest zabronione.
 6. W serwisie zabrania się spamowania, umieszczania obraźliwych treści, naruszania praw podmiotów trzecich, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
 7. Abonent ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o zmianach swoich danych osobowych, danych firmy, danych teleadresowych.
 8. Skutki składania nieprawdziwych oświadczeń, podawania błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych ponosi wyłącznie Abonent.
 9. Abonent ma obowiązek terminowo opłacać odnowienie usług zgodnie z harmonogramem podanym w Panelu Abonenckim, niezależnie od monitów dotyczących płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na autoryzowany adres e-mail Abonenta.

 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi drogą elektroniczną, Abonent ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i wysłana na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać informacje o Abonencie, przedmiocie reklamacji oraz okolicznościach uzasadniających jej złożenie.
 4. Reklamacje nie mogą dotyczyć nielegalnej rejestracji usługi, roszczeń zgłaszanych przez inny podmiot, utraty danych autoryzujących, nieprawidłowego wykorzystania usługi lub utraty danych autoryzujących do panelu administracyjnego Abonenta niezawinionych przez Usługodawcę.
 5. Jeśli reklamacja nie zawiera wymaganych informacji, Abonent zostanie poproszony o ich uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania, nie wliczając okresu uzupełnienia reklamacji.
 6. W przypadku Abonentów niebędących konsumentami, wartość roszczenia nie może przekroczyć wartości wniesionej opłaty abonamentowej za usługi, które są przedmiotem roszczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy i łączna wartość odszkodowania będą liczona od daty otrzymania reklamacji zgodnie z postanowieniami punktów VII.1 - VII.5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca może żądać od Abonenta dodatkowych informacji mających na celu wyjaśnienie okoliczności związanych z reklamacją.

 

IX. Polityka prywatności i plików cookies

 1. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, które zostały podane przez niego przy rejestracji lub aktualizowane w Panelu Abonenckim, wyłącznie w celu właściwego wykonania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy. Zakres przetwarzanych danych jest określony w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO, który jest udostępniony na stronie serwisu 123domeny.pl.
 2. Użytkownikowi przysługują określone prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO, który jest udostępniony na stronie serwisu 123domeny.pl.
 3. W odniesieniu do Abonentów nazw domen, dane Abonentów są udostępniane właściwym Rejestrom nazw domen lub pośrednikom Rejestrów nazw domen, których lista jest dostępna w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO, który jest udostępniony na stronie serwisu 123domeny.pl.
 1. Pliki cookies oznaczają pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzeń użytkowników. Pomagają one m.in. wyświetlać strony internetowe zgodnie z indywidualnymi preferencjami, pomagają w dynamicznym procesie generowania zamówień. Zawierają one najczęściej adres strony internetowej, okres życia pliku oraz unikatowy identyfikator.
 2. Serwis 123domeny.pl ogranicza zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie – do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 3. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach personalnej identyfikacji użytkownika, jedynie do poznania jego preferencji.
 4. Dane szyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym ani nie zawierają informacji potencjalnie niebezpiecznych.
 5.  Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmian w konfiguracji tak, aby zablokować akceptowanie tych plików lub aby przeglądarka każdorazowo pytała o ich dopuszczenie. Konfiguracja możliwa jest w opcjach/ustawieniach przeglądarki. Ograniczenia dotyczące cookies mogą wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

 

X. Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny, zachowując 30-dniowy okres wypowiedzenia. W przypadku usług o krótszym okresie obowiązywania umowy, okres wypowiedzenia jest określony w informacji zawartej w zamówieniu. Prawo do wypowiedzenia umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu lub innych regulaminów udostępnionych przed zawarciem umowy.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta zobowiązuje go do uregulowania wszelkich kosztów rezygnacji, jeśli umowa została zawarta na warunkach określonych w osobnym regulaminie.
 3. Abonent będący konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat proporcjonalnie do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego, z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 1.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Abonamentowi jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zakończenie lub zawieszenie działalności w całości lub w części niezbędnej do wykonania umowy na rzecz Abonenta, niemożność świadczenia usługi z powodów uzasadnionych lub wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu lub innych przepisów prawa przez Abonenta, lub na wniosek upoważnionych organów państwowych.
 6. Zawieszenie wykonywania umowy przez Usługodawcę zgodnie z punktem 5 nie zobowiązuje do zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej, a okres zawieszenia jest wliczany do okresu abonamentowego, chyba że Abonent jest konsumentem. W takim przypadku Abonent konsument ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat proporcjonalnie do końca bieżącego okresu abonamentowego.
 7. Usługodawca może cofnąć zawieszenie umowy, jeśli Abonent usunie wszelkie nieprawidłowości.

 

 XI. Zmiany w Regulaminach serwisu

 1. Informacje o zmianie Regulaminu lub zmianach i wydaniu odrębnych regulaminów zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną na autoryzowany adres wskazany a Panelu Abonenckim.
 2. Usługodawca publikuje zapisy nowych regulaminów na stronie www.123domeny.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji zmian dodatkowo w Panelu Abonenckim.
 3. Informacje wskazane w punkcie X.1 powyżej wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią.
 4. Brak złożenia przez Użytkownika odmowy na zmianę Regulaminu lub zapisów innych regulaminów dotyczących usług, których to jest Abonentem, oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
 5. Przedłużenie abonamentu za usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu traktuje się jako akceptację nowego brzmienia Regulaminu.
 6. Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu lub innych regulaminów usług, z których korzystają, mogą korzystać z usług świadczonych na ich podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, lub do którego został opłacony abonament, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu zapisów regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

 

XII. Informacje poufne i prawa własności intelektualnej

 1. Informacje uzyskane w związku z Umową oraz świadczonymi Usługami, których nie udostępnia się publicznie, uważa się za Informacje Poufne.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Informacji Poufnych, które:
  1. zostały ujawnione w sposób, który nie narusza niniejszej Umowy;
  2. były znane Stronie z innych źródeł bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy i bez naruszania niniejszej Umowy;
  3. o zostały ujawnione na podstawie pisemnej zgody Stron.
 3. Strony oświadczają, że ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych w ramach Umowy nie stanowi udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, a wszelkie udzielone licencje dotyczące tych praw muszą zostać udzielone na piśmie w sposób wyraźny.

 

 

XIII. Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: EXELION Wojciech Mucha, ul. Bydgoska 6,30-056 Kraków, NIP: 6762035371, REGON: 356910166.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bydgoska 6,30-056 Kraków lub e-mailowo: info@123domeny.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bydgoska 6,30-056 Kraków lub e-mailowo: info@123domeny.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas zakładania konta w naszym systemie i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
  - umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności systemu 123domeny.pl;
  - zakładania i zarządzania kontem Abonenta oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, zarówno organizacyjnej jak i technicznej;
  - obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i reklamacji;
  - kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług,
  - realizacja dyspozycji płatności złożonych z użyciem serwisu Przelewy24.pl w przypadku wyboru opcji płatności bezpośrednich przy składaniu zamówień.
 5. Ponadto Pani/Pana dane są przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EXELION Wojciech Mucha, którym jest:
  - zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną;
  - egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminów serwisu 123domeny.pl, regulaminów rejestrów nadrzędnych zarządzających rozszerzeniem danej domeny będącej w użytkowaniu Abonenta.;
  - obsługa dyspozycji Abonentów w sytuacjach, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;
  - wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z Rejestratorem Consulting Service Sp. z o.o.;
  - prowadzenie badań i analiz;
  - prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług serwisu 123domeny.pl;
  - uczestniczenie w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych;
  - windykacja ewentualnych należności;
  - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 6. Pani/Pana dane osobowe są udostępnianie ponadto Rejestrom nazw domen, których są Państwo Abonentem lub pośrednikom rejestrów nazw domen, którymi są Państwo Abonentem a z którymi to operator serwisu 123domeny.pl zawarł stosowne umowy współpracy. Wykaz Rejestrów lub pośredników Rejestrów nazw domen znajduje się poniżej:
  Rejestr domen polskich NASK, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa;
  Rejestr domen europejskich EURid, Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgium;
  Pośrednik w rejestracji domen globalnych i narodowych: PDR SOLUTIONS US LLC, 10 Corporate dr., STE 300 Burlington, MA 01803;
  Pośrednik w rejestracji domen globalnych i narodowych: Tucows Inc. 96 Mowat Avenue
  Toronto, ON M6K 3M1, Canada.
  W przypadku zakupu certyfikatów SSL Pani/Pana dane są udostępniane: The Trustico Group, 106 Lower Addiscombe Road Croydon, Surrey, CR0 6AD United Kingdom
  Dane udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy przekazywane są w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
  Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione na żądanie organom państwowym, na podstawie odrębnych obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku zgody udzielonej przy korzystaniu ze strony 123domeny.pl przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celu do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: info@123domeny.pl
 8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych,
  - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  - statystycznych i archiwizacyjnych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczące świadczenia usług przy pomocy serwisu, będą rozstrzygane drogą postępowania reklamacyjnego. Jeśli nie będzie to możliwe, strony postanawiają ostatecznie rozstrzygnąć spór przed właściwym sądem powszechnym.
 3. Abonent będący konsumentem ma dodatkowo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez organizacje konsumenckie, w tym Rzecznika Praw Konsumenta.